Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Ik hecht groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit zijn alle gegevens die toelaten jou of je kind als persoon te identificeren. Ik hou me aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die jij en je kind als patiënt hebben (waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG, en de Wet op Patiëntenrechten).

De persoons- en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Marlies Tierens, 1840 Steenhuffel, en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Welke gegevens worden verzameld?

  • Naam van de cliënt en zijn/haar kind/ouders, geboortedatum, adres, telefoonnummer, mailadres, mutualiteitsgegevens

  • gegevens van andere relevante behandelaars (bijv. huisarts, vorige psycholoog,...) en gegevens van eventuele vertrouwenspersoon

  • de data van de sessies, incl. afspraken die zijn verzet of waarop jij en/of je kind niet aanwezig was

  • aantekeningen over de inhoud van de sessies

  • eventueel informatie over familieleden, voor zover dit relevant is voor de psychodiagnostiek of begeleiding

  • informatie die ik krijg van derden, die relevant is voor de psychodiagnostiek of begeleiding (bijv. verslagen van anderen, informatie van de school, resultaten van testen, ...)

  • informatie die ik zelf opmaak voor derden (bijv. aanwezigheidsattesten, verslagen, ...)

  • informatie die je mij bezorgt in het kader van de psychodiagnostiek of begeleiding (bijv. persoonlijke notities, ...)

  • informatie uitgewisseld tussen ons beiden, in het kader van psychodiagnostiek of begeleiding (bijv. mails, tekstberichten, ...)

  • eventueel foto's van opdrachten of persoonlijke notities in de sessie

Waarom worden deze gegevens verzameld?

​Ik verzamel deze gegevens om een kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f).

Het delen van gegevens met anderen

​Al deze gegevens vallen onder het beroepsgeheim (AVG artikel 9.3). Ze kunnen enkel worden gedeeld met anderen na uw uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming (en/of deze van je ouders/kind), wanneer dit nodig is voor een goede zorgverlening (bijv. huisarts of andere hulpverleners met wie je een behandelrelatie hebt). Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor behandeling door een andere zorgverlener.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde cliënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW. Indien het op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht is voor de opvolging en afhandeling van eventuele klachten of schadegevallen (bijv. rechtbank, verzekering, ...), kan ook informatie aan derden worden doorgegeven, opnieuw enkel met uw uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming.

Indien het dossier betrekking heeft op psychodiagnostiek of een begeleiding met verschillende partijen (bijv. een jongeren en ouders), dan is toestemming van beide partijen nodig.

Het beroepsgeheim kan in zeer uitzonderlijke gevallen worden doorbroken, bijv. in een noodsituatie, waarbij sprake is van een duidelijk en acuut gevaar dat op geen andere manier kan worden afgewend.

​Een beperkt aantal persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie en voor boekhoudkundige verwerking.

​Bepaalde gegevens kunnen eventueel worden opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens worden geanonimiseerd gedeeld. Alle verwerking gebeurt door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Hoe lang en op welke manier worden uw gegevens bewaard?

​Uw dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Papieren dossiers (persoonsgegevens, testmateriaal, sessieverslagen, mails, ...) bewaar ik op een veilige plaats die afgesloten kan worden. Elektronische gegevens worden door mij opgeslagen op een beveiligde harde schijf of cloud-omgeving, met een paswoord dat enkel bij mij bekend is.

Uw rechten als cliënt

​Je hebt steeds het recht om uw gegevens in te zien en objectieve gegevens te verbeteren. Ik wissel geen gegevens uit met personen of organisaties buiten de Europese Unie. Ingeval van een uitzonderlijk datalek, waarbij belangrijke persoonsgegevens van jou zouden uitlekken, breng ik je daarvan op de hoogte, en geef ik dit door aan de bevoegde instanties.

​Met bijkomende vragen over de verwerking van uw gegevens kan u altijd bij mij terecht.

Met klachten kan u zich wenden tot:

De Psychologencommissie: www.compsy.be/nl/client en www.compsy.be/nl/klacht

De Gegevensbeschermingsautoriteit ("Privacycommissie"): www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Maak een gratis website.