Psychodiagnostiek

bij kinderen, jongeren & (jong)volwassenen

To shine your brightest light is to be

who you truly are 

(Roy T. Bennet)

Psychodiagnostiek kan je helpen in je zoektocht naar wie je bent en wat je nodig hebt om je talenten te ontwikkelen en je goed te voelen. Aan de hand van gesprek(ken), observaties en aanvullend psychologisch onderzoek ga ik samen met kinderen, jongeren (en hun ouders) en volwassenen op zoek naar wat kan helpen om jullie te laten groeien.  

Met welke vragen kan je bij mij terecht?


Cognitieve vaardigheden (intelligentie)

Je hebt vragen rond intelligentie of cognitief vaardigheden. Aan de hand van verschillende testen wordt nagegaan waar je sterk in bent en waar je nog verder in kan ondersteund worden. 

Op basis van de resultaten op deze cognitieve testen worden tips of adviezen meegegeven, bijv. rond studiekeuze of ondersteuning bij het leren thuis en op school.


Beschikbare testen

2,5 - 7j: WPPSI-IV*

6 - 16j: WISC-V* 
9,5 - 13j:  CoVaT-CHC Basisversie
16 - 85j WAIS-IV* 

Hertesting is mogelijk na 2 jaar met instrument van dezelfde familie*, hertesting met een ander instrument kan sneller

Cognitief (hoog)begaafdheid of sterk functioneren

Je hebt een vermoeden van cognitieve (hoog)begaafdheid. Aan de hand van één of meerdere gesprekken, informatie van de school enof (spel)observatie wordt nagegaan of er inderdaad sprake zou kunnen zijn van cognitieve (hoog)begaafdheid. In bepaalde gevallen worden de cognitieve vaardigheden in kaart gebracht (intelligentietest) om meer inzicht te krijgen in hoe verschillende vaardigheden samenwerken. 

Op basis van de verkregen informatie worden adviezen geformuleerd hoe hier thuis en op school mee kan omgegaan worden. 

Indien er coaching of andere begeleiding aangewezen is (bijvoorbeeld rond mindset, onderpresteren, faalangst, ...) verwijs ik door naar partners van Hoogbloeier

Dubbel bijzondere kinderen, jongeren en volwassenen

Je hebt naast (een vermoeden van) cognitieve (hoog)begaafdheid, het gevoel dat er meer aan de hand is (bijv. dyslexie, ADHD, ASS, ...). Aan de hand van multidisciplinair onderzoek, in samenwerking met Vista, gaan we op zoek naar tips en adviezen om de uitdagingen in het leven verder aan te gaan.

Indien er coaching of andere begeleiding aangewezen is (bijvoorbeeld rond mindset, onderpresteren, faalangst, ...) verwijs ik door naar partners van Hoogbloeier of Vista

Werkwijze

  • In een eerste gesprek (intakegesprek) bekijken we samen naar je bezorgdheden. In sommige gevallen kan dit gesprek voldoende zijn om je verder op weg te helpen. 
  • Het kan zijn dat er nog aanvullend psychologisch onderzoek nodig is om meer inzicht te krijgen in wat er aan de hand is. Zo'n onderzoek kan bestaan uit vragenlijsten, belevingsonderzoek, extra informatie van de school, een spel- en/of schoolobservatie, onderzoek naar cognitieve vaardigheden,... . Op basis van jouw verhaal en vragen wordt afgesproken welke onderzoeken zullen plaatsvinden. 
  • De adviezen, gebaseerd op de resultaten uit het aanvullend onderzoek, worden besproken in een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we samen wat er mogelijk is om jullie verder op weg te helpen.
Maak een gratis website.